Deze proclaimer is auteursrechtelijk bezit van Bidec Afbouw. Hierop is het auteursrecht van toepassing.

Hierna vermelde regels zijn van toepassing voor de gehele inhoud van deze pagina. Indien u de pagina bezoekt gaat u akkoord met het volgende:

Elk gebruik van de inhoud van deze website in de vorm van kopie of op welke andere wijze dan ook is voorbehouden aan Bidec Afbouw

De content van de website in tekst, vorm en fotografie alsmede in film is volledig eigendom van Bidec Afbouw Het is verboden om content van deze website in enigerlei vorm te kopiëren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Bidec Afbouw

Schade in welke vorm dan ook en eventuele nadelen ten gevolge van de inhoud van de site of gebruik daarvan zijn voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud en / of het gebruik van deze website alsmede de op deze website voorkomende tekst, vorm, fotografie en film.

Bidec Afbouw neemt de zorg voor deze pagina serieus. Regelmatig zullen aanvullingen en wijzigingen plaatsvinden. Deze disclaimer geldt voor alle wijzigingen in deze pagina.

Aan onvolledigheden of onjuistheden of fouten in de website kunnen geen rechten ontleend worden.

Bidec Afbouw kan de website verwijderen zonder voorafgaande aankondiging. Hieraan kunnen geen rechten gekoppeld worden.

Bidec Afbouw behoudt zich het recht voor de pagina middels statistieken onaangekondigd te monitoren en gebruik te maken van de gegevens uit de statistieken.

Persoonlijke informatie ontleend aan uw bezoek aan deze websites of het verzenden van mail via deze sites zal door ons in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Verkregen informatie zal niet door ons aan derden worden afgestaan of gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor zij bestemd is.